Registrace   |   Ztráta hesla      Obchodní podmínkyVŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami pro dodání zbožňuje í seznámil a souhlasí s nimi. Práva a povinnosti, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí Občanským zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními předpisy. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

 

Prodávající: Monika Valová, Dobratice 184, 739 51 Dobratice, IČ: 66912679, DIČ: CZ7661145602, plátce DPH.

 

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Objednávat zboží lze prostřednictvím e-shopu na stránkách www.kvetniky-valova.cz, e-mailovou objednávkou zaslanou na adresu info@kvetniky-valova.cz nebo u smluvních partnerů. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost zboží. Odeslaná objednávka zároveň slouží jako rezervace zboží. Objednávka bude vždy dodavatelem potvrzena. V potvrzení  bude uvedena dostupnost zboží, popř. doba výroby a kalkulace dopravy. Zákazník bude vyzván k odsouhlasení této kalkulace.

Přijaté objednávky jsou závazné. Zrušení objednávky je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a kupujícího a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Nelze stornovat objednávku již vyexpedovanou. V případě, že zákazník stornuje objednávku po expedici zásilky, bude částka vynaložená na úhradu nákladů přepravy fakturována kupujícímu.

Dodavatel neručí za omyly v objednávání.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Pokud je požadované zboží skladem v požadovaném množství, bude expedováno a dodáno v co nejkratší době, obvykle  do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.
Dopravu zajišťujeme prostřednictvím přepravní společnosti Doprava na paletách, PPL, GEIS CZ případně jiné. V kalkulaci dopravy je vždy uvedena nejvýhodnější cena daného dopravce. Náklady na dopravu zboží se liší dle váhy, objemu, případně počtu km. Cena dopravy není započtena v ceně zboží a je vždy individuálně upřesněna. Zboží je přepravováno na paletě. Účtujeme poplatek 242,- Kč vč. DPH na paletu.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Po vzájemné dohodě lze zboží odebrat na adrese provozovny nebo u smluvního partnera.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů, a to před podepsáním přepravního listu. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník stvrzuje, že zboží přebírá bez výhrad, a že dorazilo neponičené. V případě zjištění poškození zásilky doporučujeme sepsat za přítomnosti přepravce záznam o poškození a nejlépe pořídit fotografii poškozené zásilky. Záznam (protokol) o poškození musí obsahovat i jméno a podpis osoby, která zboží doručila a popis (rozsah) poničení.

 

CENY ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny uvedené na stránkách www.kvetniky-valova.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, bez ceny za dopravu. Vyhrazujeme si právo na úpravu cen. Ceny se vztahují pouze na výrobek, nikoli na případné dekorace.

Ke každé dodávce zboží je vystaven daňový doklad. Faktura slouží zároveň jako záruční list. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení. Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením dobírky. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do úplného zaplacení celé kupní ceny.

Upřednostňujeme platbu předem včetně platby za dopravu na účet dodavatele. V případě platby formou dobírky je nutné připočíst poplatek za dobírku (61,- Kč vč. DPH do 20.000,- a 121,- Kč vč. DPH nad 20.000,- Kč).

Při osobním odběru zboží je možná platba v hotovosti nebo předem na účet.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednané zboží je zákazník oprávněn vrátit bez udání důvodů do 14-ti dnů od data doručení (pokud nepřevzal zboží od obchodníka osobně). Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě je považováno za vhodné předem informovat prodávajícího. Odstoupit od smlouvy lze písemně nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na info@kvetniky-valova.cz.

Pro odstoupení od smlouvy se nevyžaduje zvláštní formy, vyjma tedy písemné nebo elektronické. Z učiněného odstoupení musí být zřejmá vůle zákazníka od smlouvy odstoupit. Prodávající bez zbytečného odkladu vyrozumí zákazníka o doručení jeho odstoupení od smlouvy, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce zákazníka.

Podmínky pro vrácení peněz:

  • zboží musí být v originálním nepoškozeném obalu
  • nesmí být použité
  • nesmí být poškozené
  • musí být kompletní (včetně příslušenství)
  • musí být vložen originál daňového dokladu

Zboží musí být zasláno formou pojištěné zásilky, náklady na přepravu hradí zákazník. V žádném případě nelze zaslat zboží formou dobírky. Zásilky dobírkou nebudou přijaty! Za případnou ztrátu zásilky v případě odstoupení od smlouvy neručíme. Kupující je proto povinen vrácené zboží řádně zabalit a na své náklady připojistit. Vracíme pouze peníze za zboží, ne za přepravu.

Budou-li splněny veškeré shora uvedené podmínky zaslání zboží zpět v případě odstoupení od smlouvy, budou Vám vráceny peníze do 10-ti pracovních dnů od obdržení zásilky, a to převodem na Váš účet, který uvádějte vždy v písemném odstoupení od kupní smlouvy.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek bude zboží zasláno zpět na náklady odesílatele.

Jestliže budete mít jakýkoliv dotaz či problém, vždy nás, prosím, nejprve kontaktujte, abychom vše včas vyřešili k oboustranné spokojenosti.

 

ZÁRUKA A REKLAMACE

Na dodané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá za vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

Záruka se však nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, běžným opotřebením způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Nelze reklamovat zboží již zabudované. Reklamaci uplatňuje zákazník okamžitě při převzetí zboží. Reklamace se nevztahuje zejména na barevné odchylky způsobené kolísáním barevnosti kameniva a výkvěty. Výrobní tolerance, zejména rozměrové,  se řídí příslušnými ustanoveními odpovídajících platných norem.

Reklamaci je možné uplatnit písemně nebo e-mailem na info@kvetniky-valova.cz. Při uplatnění reklamace je vždy nutné popsat charakter vady, doložit doklad o zaplacení zboží a uvést kontakt na zákazníka. Reklamace se vyřizuje bez zbytečného odkladu, a to do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Není-li reklamace v této lhůtě vyřízena, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy, které musí být učiněno písemně a zasláno na adresu provozovatele obchodu.

Kupující má povinnost provést kontrolu zakoupeného zboží ihned po jeho doručení. V případě, že u dodaného zboží byly zjištěny viditelné závady nebo je zboží viditelně poškozeno při předání dopravcem, má zákazník právo takto poškozenou zásilku nepřebírat. Pokud je zboží poškozeno při přepravě, je nutno sepsat s řidičem protokol, který musí obsahovat i jméno a podpis řidiče. Zákazník je povinen nás o tom neprodleně informovat. Nelze reklamovat vady způsobené neodborným či nesprávným používáním.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas ke zpracování a archivaci svých osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

 

ZÁVĚREČNÉ UJEDÁNÍ

Kupující s těmito obchodními podmínkami, platnými a účinnými v okamžiku odeslání objednávky souhlasí, a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Veškeré záležitosti týkající se koupě zboží a jeho případného vrácení v případě odstoupení od smlouvy či reklamace zboží, se snažíme vyřídit bez zbytečného odkladu a v rámci zachování dobrých obchodních vztahů a zvyklostí ke spokojenosti našich zákazníků.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2016.